Nieuws pagina

Wij geloven in een waterschap dat beschermt tegen water
Dijken en waterkeringen zijn van levensbelang om ons te beschermen tegen water. De veiligheidsnormen uit het Deltaprogramma zijn ons uitgangspunt.

Wij geloven in een klantgericht waterschap
Digitale dienstverlening op het gebied van inspraak, planvorming, vergunningen en klachtafhandeling vergroot de betrokkenheid van de burgers bij het waterschap.

Wij geloven in een waterschap dat recreatie op het water stimuleert
Het waterschap en de provincie maken samen afspraken over voorzieningen voor de recreatievaart. De ChristenUnie wil dat daarbij zorgvuldig wordt omgegaan met beeldbepalend erfgoed, zoals sluizen en gemalen.

Wij geloven in een waterschap dat voorziet in schoon en gezond water
De ChristenUnie wil dat het waterschap de watergangen goed onderhoudt en daarbij waterplanten hun natuurlijke werk laat doen, zodat de waterkwaliteit verbetert en het water goed kan doorstromen.

Wij geloven in een toekomstgericht waterschap dat oog heeft voor de effecten op lange termijn. 
Dit vraagt om een duurzame en innovatieve manier van werken, bijvoorbeeld door het terugwinnen van energie en inzet van energiezuinige pompen. De ChristenUnie wil dat de bodemdaling wordt beperkt, zodat ook toekomstige
generaties kunnen genieten van onze provincie.